Διαμάχη Πολυλά-Ζαμπέλιου

Η διαμάχη του Πολυλά-Ζαμπέλιου
για το έργο του Σολωμού
στο ρομαντικό πλαίσιο
(αισθητικό, ιστορικό πλαίσιο).

Δρ. Πιπίνα Δ. Έλλη
(Σεπτέμβριος, 1997, Σύδνεϋ)

Εισαγωγή

polylas-zampeliosΗ σοβαρή μελέτη του έργου του Διονύσιου Σολωμού εγκαινιάζεται τον Ιανουάριο του 1853 από τον Κυθήριο νομικό-λογοτέχνη και κριτικό,  Εμμανουήλ Στάη[1], με την κριτική του για το έργο  του Σολωμού, Ο Λάμπρος[2]. Ο Στάης στην κριτική του, αναφέρεται στην επίδραση «του πρώτου εθνικού ποιήματος», όπως αποκαλεί τον Ύμνο εις την Ελευθερία, του Σολωμού και την αντίδραση ανθρώπων «μ’ ενάντιαις ιδέαις, (και πολλοί μ’ ενάντια συμφέροντα…)…» όπως καταθέτει αμέσως πιο κάτω από την παράγραφο που ακολουθεί:

«Ο ποιητής τότε εξέδωκε το πρώτο εθνικό ποίημα· και η φωνή του αντήχησε ολούθενε, σαν τα έργα που είχ’ εξυμνήσει· αλλ’, αγκαλά και τέτοια, αυτή η φωνή δεν εγέννησε την αρμονία που έπρεπε να γεννήση.»[3] Continue reading “Διαμάχη Πολυλά-Ζαμπέλιου”

Πρόσφυγες Σμύρνης στη Νάπολη

Έλληνες και Αρμένιοι πρόσφυγες της Σμύρνης καταπλέουν στη Νάπολη με το ατμόπλοιο Σουμάτρα στις 25 Σεπτεμβρίου 1922 και αφηγούνται την καταστροφή στον Έλληνα Πρόξενο Βασίλειο Κολοκοτρώνη.

“Προς το επί των Εξωτερικών Υπουργείον
Αθήνας.

Αναφερόμενος εις το υπ’ αριθ. 513 και από 13/26 τρέχοντος έγγραφόν μου, δι ού δια βραχέων και επειγόντως ανήγγειλα τω Υπουργείω την άφιξίν ενταύθα υπερεκατόν προσφύγων εκ Μικράς Ασίας, δια του εκ Σμύρνης επαναπλεύσαντος, χωρίς να προσεγγίση εις ελληνικόν λιμένα, ιταλικού ατμόπλοιου “Σουμάτρα”, έχω την τιμήν να παράσχω υμίν σήμερον τας ακολούθους συμπληρωματικάς πληροφορίας.

Περί αφίξεως των εν λόγω ημετέρων προσφύγων ειδοποιήθην κατά τα ς πρώτας μεταμεσημβριανάς ώρας της παρελθούσης Δευτέρας (12/25 Σεπτεμβρίου), ημέρας καθ’ ήν κατέπλευσεν ενταύθα το ατμόπλοιον “Σουμάτρα”, παρά τινος των ενταύθα εγκατεστημένων Ελλήνων, ελθόντος ιδία να μοι αναγγείλη ότι εις πολλούς των προσφύγων τούτων, στερουμένους διαβατηρίου, δεν επέτρεψαν την αποβίβασιν αι Αρχαί του λιμένος, και επεκαλούντο την επέμβασίν μου. Εξακριβω΄σας το πράγμα, μετέβην εις την Διεύθυνσίν της Αστυνομίας και εζήτησα όπως επιτραπή η αποβίβασις εις αυτούς εν λόγω πρόσφυγας, υπ’ ευθύνην μου, λαβών δε την υπόσχεσιν όθα εδίδοντο αμέσως αι δέουσαι διαταγαί, έσπευσα εις το πλοίον των όπως καθυσυχάσω αυτούς και τοις παράσχα πάσαν αναγκαίαν βοήθειαν. Continue reading “Πρόσφυγες Σμύρνης στη Νάπολη”