Εμπόριο Τραπεζούντα-Σαμψούντα 1855

Στατιστικές εποχής καταγεγραμμένες στο βιβλίο “REPORT OF SMYRNA” 1856 ΛΟΝΔΙΝΟ.

Πίνακας της Αμισού (Σαμψούντος)

Δημοσιεύομε ενταύθα πίνακαν του εμπορίου της Αμισού (Σαμψούντος) κατά το έτος 1855. Ο πίνακας ούτος είναι ακριβής διότι συνετάχθη επί τη βάσει βεβαίων πληροφοριών…

 

Μνήμες Αλησμόνητες Πατρίδες
Αρχείο Πανεπιστημίου Καλλιφόρνιας

Author: stavros