Posted in Ελληνικές Κοινότητες Ιστορία Μετανάστευση Πατρίδες Ελλήνων

Η Έξοδος των Ελλήνων από την Αίγυπτο

1955-1965 Ο Νάσερ, το κύμα φυγής και η επίσκεψη Κωνσταντίνου Καραμανλή Η ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο πηγαίνει βαθιά πίσω στους αιώνες, στην εποχή των επιγόνων…

Διαβαστε περισσοτερα... Η Έξοδος των Ελλήνων από την Αίγυπτο
Posted in Αμερική Βίοι Ομογενών Αμερικής Βόρεια Αμερική Ελληνικές Κοινότητες Ηνωμένες Πολιτείες Ιστορική μελέτη Ντοκουμέντο

Οι Ελληνικοί Σύλλογοι της Βοστώνης

Ο Μ. Αναγνωστόπουλος (Michael Anagnos) ήταν αποτελεσματικός στην οργάνωση των Ελλήνων του Boston της Αμερικής. Το 1891 ίδρυσε το σύλλογο Πλάτων, ένα εκπαιδευτικό οργανισμό για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, και τον ίδιο χρόνο ίδρυσε τον οργανισμό Μέγας Αλέξανδρος (Alexander the Great), από ομάδα Αμερικανών φιλελλήνων της περιοχής Boston. To 1895 ο Μ. Ιατρού ίδρυσε την Εταιρεία Αθήνα-Ουάσινγκτον (Athens-Washington Society) στο Lowell.

Διαβαστε περισσοτερα... Οι Ελληνικοί Σύλλογοι της Βοστώνης
Posted in Ελληνικές Κοινότητες Ηνωμένες Πολιτείες Ιστορική μελέτη

Οι πρώτες Ελληνικές Εκκλησίες της Βοστώνης

Το 1899 ο Πατήρ Κ. Παπαγεωργίου (Fr. K. Papageorgiou) λειτούργησε στην ίδια αίθουσα, ακολουθούμενος από το Πατέρα Κ. Παπακωνσταντίνο, τον Πατέρα Παναγιώτη Φιαμπόλη που λειτούργησαν σε ενοικιασμένη αίθουσα επί των οδών Stuart & Tyler το 1901. Στο Ναό Της Αγίας Τριάδος στο Lowell δημιουργήθηκε η πρώτη οργανωμένος ενορία στη Νέα Αγγλία (New England) το 1900 και ακολούθησε ο Καθεδρικός Ναός της Ενορίας του Boston το 1903.

Διαβαστε περισσοτερα... Οι πρώτες Ελληνικές Εκκλησίες της Βοστώνης
Posted in Ελληνικές Κοινότητες Ευρώπη Ιστορική μελέτη Ντοκουμέντο Ουκρανία

Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αιώνα

Τα απογραφικά δελτία είναι συγκεντρωμένα στο Κρατικό Αρχείο Οδησσού (G.A.O.O.). Βάση της απογραφής είναι το νοικοκυριό που διαρθρώνεται γύρω από τον αρχηγό της οικογένειας. Κάθε απογραφικό δελτίο καταγράφει τα μέλη μιας εστίας, συμπεριλαμβάνοντας το υπηρετικό προσωπικό και άλλα άτομα μη συγγενικά προς την οικογένεια που κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη. Τα δελτία έχουν συμπεριλάβει 5086 Έλληνες, με βάση τη μητρική γλώσσα.

Διαβαστε περισσοτερα... Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αιώνα
Posted in Αμερική Βιογραφικό Βίοι Ομογενών Βίοι Ομογενών Αμερικής Εκπαίδευση Ελληνικές Κοινότητες Ηνωμένες Πολιτείες Ίδρυμα

Tο Amherst College της Μασσαχουσέτης

Πολλοί Έλληνες νέοι που κατέφθασαν στην Αμερική στα 1800 είχαν σπουδάσει στο Κολέγιο Amherst, το οποίο βρίσκεται περίπου δυο ώρες δυτικά από τη Βοστώνη (Boston). Αυτοί οι νέοι διασκορπίστηκαν μετά σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής ή του κόσμου στην αναζήτηση σπουδαίων επαγγελμάτων στις επιχειρήσεις, στην επιστήμη και στα γράμματα. Το Κολέγιο Amherst ιδρύθηκε το 1821 από μια ομάδα πολιτών της περιοχής Amherst, μεταξύ τους ο Noah Webster…

Διαβαστε περισσοτερα... Tο Amherst College της Μασσαχουσέτης
Posted in Ελληνικές Κοινότητες Ντοκουμέντο Ωκεανία

Πα­ναρ­κα­δι­κός Σύλ­λο­γος Μελ­βούρ­νης

Ο Πα­ναρ­κα­δι­κός Σύλ­λο­γος Μελ­βούρ­νης και Βι­κτω­ρί­ας «Ο Κο­λο­κο­τρώ­νης» ι­δρύ­θη­κε ε­πί­ση­μα στις 13 Σε­πτεμ­βρί­ου 1959, η­μέ­ρα Κυ­ρια­κή, στην πρώ­τη ι­δρυ­τική Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση που έ­γι­νε στο Ελ­λη­νι­κό Κα­φε­νεί­ο «Ορ­φέ­ας» στο Bourke Street, της Μελ­βούρ­νης. Οι Έλλη­νες με­τα­νά­στες της δε­κα­ε­τί­ας του 1950 ή­ταν στην πλειο­νό­τη­τά τους νέ­οι, και κα­τά το πλεί­στον α­γό­ρια, στα εί­κο­σι χρό­νια τους, α­μού­στα­κοι που λέ­νε. Υ­πήρ­χαν βέ­βαια και οι με­γα­λύ­τε­ροι, ε­κεί­νοι που εί­χαν πά­ει και στο στρα­τό, οι πα­ντρε­μέ­νοι με τις οι­κο­γέ­νει­ές τους, και ε­κεί­νοι που εί­χαν υ­πη­ρε­τή­σει στις διά­φο­ρες κρα­τι­κές υ­πη­ρε­σί­ες της πα­τρί­δας, αλ­λά αυ­τοί ή­ταν λί­γοι.

Διαβαστε περισσοτερα... Πα­ναρ­κα­δι­κός Σύλ­λο­γος Μελ­βούρ­νης
Posted in Ελληνικές Κοινότητες Ιστορική μελέτη Τσεχία

Διατήρηση Ελληνικής ταυτότητας στην Τσεχία

Τα ζητήματα σχετικά με την εθνική ταυτότητα και αφομοίωση των Ελλήνων στην Τσεχία απορρέουν από τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία είχαν σημαντική επίδραση για την καλλιέργεια και διατήρηση της. Θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε αυτή την πορεία σε πέντε περιόδους που σχετίζονται με την άφιξη των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία πριν και μετά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και μέχρι τη διάλυση του τελευταίου παιδικού σταθμού (1948/49-1962),

Διαβαστε περισσοτερα... Διατήρηση Ελληνικής ταυτότητας στην Τσεχία
Posted in Ελληνικές Κοινότητες Τσεχία

Ελληνική Κοινότητα Πράγας

Στην Τσεχία διαμένουν περίπου 3500 Έλληνες από τους οποίους 800 μένουν στην Πράγα, και οι υπόλοιποι στη Μοραβία. (Πριν τον μαζικό επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949 περίπου 13.000 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες ζούσανε στην Τσεχοσλοβακία.) Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας δραστηριοποιείται με ποικίλες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν στόχο τη σωστή προβολή του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας και ιστορίας.

Διαβαστε περισσοτερα... Ελληνική Κοινότητα Πράγας