Η βασιλεύουσα πόλη

Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα. Οι φωτογραφίες αυτές είναι από καρτ ποστάλ της εποχής 1890 – 1910 και της συλλογής του Κώστα Νίγδελη.

[nggallery id=’4′]

¨Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων” – Γεωργίου Φραντζή

“Αφού απέθανεν Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο λαός και ο κλήρος της Κωνσταντινουπόλεως εκάλεσαν εις τον θρόνον τον Κωνσταντίνον τον αδελφόν αυτού, ευρισκόμενον τότε εν Πελοποννήσω. Ο Κωνσταντίνος, εισερχόμενος εις την Κωνσταντινούπολιν, υπεδέχθη υπό του λαού μετά ανευφημιών και χαράς και ανηγορεύθη Αυτοκράτωρ – η δε αναγόρευσις αυτού επανηγυρίσθη λαμπρότατα υπό του λαού της μεγαλοπόλεως ταύτης. Μετ’ ολίγον δε απέθανε και ο Σουλτάνος Μουράτ εν Αδριανουπόλει, και ο Βεζύρης αυτού Χαλίλ έστειλε ταχυδρόμον και ειδοποίησε τον υιόν αυτού Μωάμεθ, ευρισκόμενον τότε εν Μαγνησία. Ο Μωάμεθ άμα λαβών την είδησιν ταύτην, ανέκραξεν: “Όστις με αγαπά ας με ακολουθήση”. Πηδήσας δε επί τινος αραβικού ίππου, και συνοδευόμενος υπό δρομέων ξιφηφόρων, έφθασε την επαύριον εν Καλλιπόλει, πέμψας δε ταχυδρόμον εις Αδριανούπολιν ανήγγειλε την άφιξίν τυο εν τη Χερσονήσω. Οι πρόκριτοι του Τουρκικού κράτους ήλθον να δεχθώσε τον νέον αυτών Σουλτάνον, και ωδήγησαν αυτόν εις Αδριανούπολιν. Πρώτη φροντίς του Σουλτάνου, μετά την παραλαβήν της βασιλείας, ήτο να πνίξη τον αδελφόν του Αχμέτ. Μετά το ανοσιούργημα τούτο, απέστειλε τον Ισαάκ Πασσάν να συνοδεύση το σώμα του αποθανόντος πατρός του εις Προύσαν.

Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος, μαθών την άφιξην του Μωάμεθ, έστειλεν απεσταλμένους προς αυτόν δια να συλλυπηθώσι αυτόν δια τον θάνατον του πατρός του…” ( “Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων”, Γεωργίου Φραντζή, εν Αθήναις, 1866). 

Για το σύγχρονο και ολοκληρωμένο βιβλίο του Αλέκου Αγγελίδη που δεν κυκλοφόρησε βλ. ΜΝΗΜΕΣ –Οι Ένοχοι

Ακολουθούν διαφημίσεις καταστημάτων της Πόλης του 1883


“Καταστήματα ελληνικών συμφερόντων εν έτη 1883.
Βιβλιοπωλεία, φαρμακεία ,υφάσματα…
Πηγή: Σισμανόγλειο Μέγαρο”

From ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟ 1883, posted by Μνήμες Διασπορικής on 12/31/2013 (18 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Author: Μνήμες